کتاب عبارات و جملات برای مکالمات روزمره انگلیسی

عبارات و جملات برای مکالمات روزمره انگلیسی – اجازه گرفتن و اجازه دادن

عبارات و جملات برای مکالمات روزمره انگلیسی – اجازه گرفتن و اجازه دادن

رایج ترین عبارت برای اجازه گرفتن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی Can I …? می باشد. – Can I use your telephone for a moment? – Yes, sure. – می تونم یک لحظه از تلفنت استفاده کنم؟ – بله، حتما نکته: عبارت Can you …? برای خواهش کردن به کار می رود در […]